Weekbrief 1

GEDRAGSREGELS
De gedragsregel van deze week is:

IK ZORG ERVOOR DAT IK NIEMAND STOOR

 

WELKOM!
Na de vakantie was het fijn elkaar weer te zien. Ik heb leuke vakantieverhalen gehoord en op de eerste dag straalde ieder uit er weer zin in te hebben. Een bijzonder welkom voor de nieuwe leerlingen en meester Jeffrey Moerland, die ons team is komen versterken. We wensen allen een fijne tijd toe op de ESV!

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het vullen van een nieuwe website. De oude website is uit de lucht. Om die reden krijgt u de komende weken we reenpapieren versie van de weekbrief.

 

BUITENTERREIN
Tijdens het vorige schooljaar is er veel gebeurd op ons mooie terrein. Deze week wordt dit afgerond. Er wordt een nieuw speeltoestel gemaakt op de “berg”. Het wordt een soort uitkijktoren, waar onze leerlingen het geheel goed in de gaten kunnen houden. Het pad bij de moestuin wordt “verhard” en de bloemborders worden deels vervangen.

Er staan nu overal nieuwe en uitdagende speeltoestellen. Als we de organisatie houden zoals voorheen – spelen op een speciaal en begrensd terrein per groep – zijn er veel speeltoestellen, waar de kinderen niet bij kunnen. Om die reden hebben we de speelgebieden veranderd. De leerlingen mogen in principe overal bij, behalve bij het kleuterterrein. Dit blijft exclusief voorbehouden aan de kleuters. Op de andere terreinen mogen alle leerlingen komen. Het betegelde plein bij de Heideoordlaan is gereserveerd voor voetballen voor de groepen 3 t/m 6, het geasfalteerde terrein voor voetballende leerlingen uit groep 7 en 8. Op vrijdag mag er niet gevoetbald worden, we hopen zo de leerlingen die niet anders kennen dan voetballen, te stimuleren iets anders te kiezen. Alleen op vrijdag mogen de leerlingen met steppen of space-scooters naar school komen en kunnen ze er op de voetbalterreinen fijn mee spelen.

Tussen 8.20 en 8.30 uur en het eerste kwartier na schooltijd mag er niet gevoetbald worden. Er lopen dan zoveel mensen op ons terrein dat we het veiliger vinden als er geen rondvliegende ballen zijn.

Nieuw is de houten vuilcontainer bij de bovenbouwpoort. Er is een ondergrondse vuilopslag, die even groot is als zes van onze oude containers. De container is afgesloten, de sleutel is bij de leerkrachten opvraagbaar.

Er is inmiddels vol gegroeide moestuin aangelegd, waar alle groepen mee gaan werken. Om dit zo goed mogelijk te organiseren willen we een commissie schooltuin oprichten. Namens de school nemen Cunera Woestenburg en Krista Smidt daarin plaats, we zoeken naar twee ouders die met ons mee willen denken en helpen. Indien u belangstelling heeft kunt u beide leerkrachten contact opnemen. (c.woestenburg@esvcede.nl of k.smidt@esvede.nl )

 

FIETSEN
Ons terrein is groot en dit nodigt snel uit tot fietsen op het plein. Tegelijkertijd is het een terrein waar kinderen veilig moeten kunnen spelen. Om die reden mag er tussen 8.15 en 8.30 niet gefietst worden, evenals van 15.00 – 15.15 uur (woensdag12.30 – 12.45 uur). Dan kunnen alle kinderen en hun ouders veilig op het terrein lopen. Ook de BSO heeft als regel dat er op het terrein niet gefietst mag worden. Ouders: wilt u het goede voorbeeld geven?

 

GEVONDEN VOORWERPEN BIJ DE KLEUTERS
Tijdens de grote schoonmaak zijn er aan de kleuterzijde meerdere voorwerpen gevonden. Ze liggen in de onderbouwhal uitgestald tot vrijdagochtend. Als u er iets ziet dat van u(w kind) is, kunt het meenemen. Vrijdagmiddag worden de voorwerpen die er nog liggen naar een goed doel gebracht of weggegooid.

 

WEBSITE
Voor en na de zomervakantie is er hard gewerkt aan een nieuwe website van de school, die weer past bij wat we in deze tijd van een website verwachten. Op 9 september, tussen de twee voorlichtingsbijeenkomsten in, presenteren we de website. Op tien september versturen we via die website de eerste weekbrief. Momenteel wordt de website gevuld en zoeken we naar kinderziekten, technische mankementen, enz. De website wordt moderner en interactiever. In weekbrief 2 schrijf ik iets meer, op 9 september krijgt u het resultaat te zien. Ik ben er nu al trots op!

 

SCHOOLREIS
Op 15 september gaan we op schoolreis. In weekbrief 2 kunt u verdere informatie lezen.

De bestemming:

Groepen 1 en 2
Schateiland Zeumeren

Groepen 3 t/m 7
De Efteling, Kaatsheuvel

Groep 8
ESV, Ede. Zij gaan later dit jaar naar De Vliehorst op Vlieland, maar de exacte datum is nog niet bekend.

 

SCHOOLKRANT
De schoolkrant wordt door kinderen deels van tekst voorzien. Zij schrijven dit op. We hebben altijd enkele ouders die dit overtypen, opdat het makkelijker leesbaar is en minder ruimte inneemt. In de groep is ruimte voor nieuwe ouders, die ons drie keer per jaar willen helpen. Als u ons team wilt versterken kunt u zich opgeven bij de hoofdredacteur van de schoolkrant, juf Cunera Woestenburg (c.woestenburg@esvede.nl ).

 

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Geachte ouder(s)/verzorger(s), Vindt u het leuk om actief te zijn op de ESV, naar lukt dat niet tijdens schooltijden? Of wilt u graag meedenken over allerlei zaken binnen de Edese School Vereniging? Dan zijn wij op zoek naar u! In verband met het vertrek van één van de MR leden uit de oudergeleding, zijn we op zoek naar vervanging. De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid ingesteld autonoom orgaan binnen de school. In de MR zijn 3 personeelsleden (leerkrachten en 3 ouders vertegenwoordigd. Er wordt over zeer uiteenlopende onderwerpen gesproken. Zoals het meerjarenplan, beleidsplannen, schoolgids, jaarverslag en andere  financiële zaken, maar ook de toepassing  van het passend onderwijs en informatie over herinrichting van de school en het buitenterrein. Zitting nemen in de MR biedt je een unieke kans om in de keuken van de school te rond kijken. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook noodzakelijk. Want de kwaliteit van het onderwijs/ de school hangt sterk af van de wijze waarop ouders, leerlingen, leerkrachten,  directie en bestuur  met elkaar omgaan. Nu is het niet zo dat je als MR lid het beleid van de school kunt bepalen. Soms zijn er simpelweg bepaalde wetswijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Neemt niet weg dat de MR wel een bijdrage kan leveren aan de wijze waarop een en ander wordt geïmplementeerd. De MR heeft over bepaalde zaken advies- of instemmingsrecht. Bovendien ben je een  aanspreekpunt voor de ouders/ verzorgers. Je krijgt de mogelijkheid om zaken die onder de ouders/ verzorgers leven bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ervoor te zorgen dat de ESV een goede én leuke school blijft.  Middels dit schrijven willen we ouders/ verzorgers uitnodigen om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Dat kan bij Esther Westerink, Diana Hoogendoorn of door een mail te sturen naar mr@esvede.nl  Indien er zich meer kandidaten aanmelden, zullen we overgaan tot stemming. Met vriendelijke groet, De Medezeggenschapsraad

TENSLOTTE …
…. wens ik ons allen een fijn schooljaar toe.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.                                                                                                                                 

 

AGENDA

Aug 28 Luiscontrole
Sep 9 Informatieavond
Sep 11 Schoolfotograaf
Sep 15 Schoolreis
Sep 23 Start kinderzegelactie
Okt 7 Start Boekenweek op de ESV
Okt 14 Boekenavond
Okt 16 Laatste dag voor de herfstvakantie
Okt 26 Eerste dag na de herfstvakantie

 

Emailadressen

Naam Mailadres
Anita Baars a.baars@esvede.nl
Evert Duindam e.duindam@esvede.nl
Veronica Herkendaal v.herkendaal@esvede.nl
Christa Immink c.immink@esvede.nl
Manny Kamphuis m.kamphuis@esvede.nl
Marjan de Kloet m.dekloet@esvede.nl
Jeffrey Moerland j.moerland@esvede.nl
Krista Smidt k.smidt@esvede.nl
Betty Slijkhuis b.slijkhuis@esvede.nl
Carla Versteeg c.versteeg@esvede.nl
Hanneke van der Valk h.vdvalk@esvede.nl
Ilse van der Weerd i.vdweerd@esvede.nl
Diana Wijnsouw d.wijnsouw@esvede.nl
Cunera Woestenburg c.woestenburg@esvede.nl
Bestuur bestuur@esvede.nl
MR mr@esvede.nl
OR or@esvede.nl
Muziek muziek@esvede.nl
Engels engels@esvede.nl
Gymnastiek beweging@esvede.nl
Wil Fritz w.fritz@esvede.nl
Info info@esvede.nl
Ict ict@esvede.nl