Weekbrief 24

Engelse toets groep 8

Alle leerlingen van de ESV krijgen Engels. Aan het einde van groep 8 leggen de leerlingen een individuele toets af, waarmee hun eindniveau wordt vastgesteld. Daarmee kunnen ze bij de school voor voortgezet onderwijs aantonen welk niveau ze bereikt hebben. Tot nu toe maakten we gebruik van een Engelse toets. Tezamen met het EP Nuffic (van de Europese Unie) is door ICE (Nederlands toetsinstituut) een toets ontwikkeld die datzelfde doet. Het is een adaptieve toets (toets die meet wat het kennisniveau van de leerling is en pas eindigt als “alle kennis uit de leerling is gepompt”). Deze week werd een validatieonderzoek uitgevoerd, onder andere op de ESV. De leerlingen van groep 7 en 8 maakten de toets, waarmee ICE onderzoekt of alle vragen daadwerkelijk kloppen en de kennis van de leerlingen valideert. In juni wordt de “echte” toets afgenomen.

Peer-mediation

Leerlingen in groep 6 krijgen gedurende tien weken een lessencyclus die hen inzicht geeft in het ontstaan van ruzies en de mogelijkheden tot oplossing. Geïnteresseerde leerlingen kunnen verder scholen tot echte peer-mediators. De leerlingen krijgen dan een heuse mediator opleiding, met alle tips en trucs die beroeps mediators ook krijgen. De leerlingen zijn dan mediator gedurende groep 6, 7 en 8. Alle leerlingen krijgen gedurende vier middagen de mediation opleiding (deze wordt dus twee keer herhaald), en twee opfrisbijeenkomsten. Daarnaast kunnen enkele mediators ook les krijgen in het helpen oplossen van een ruzie, waar meer dan twee leerlingen bij betrokken zijn. Daarin zijn we uniek in Nederland. Het geeft weer dat we veel vertrouwen hebben in onze mediators!

Mediators helpen de ruziemakers om zelf tot een oplossing te komen. De eerste vraag is dan ook of de partijen de ruzie willen oplossen. Als één van hen “Nee” zegt, wordt de mediation direct beëindigd. Natuurlijk neemt de leerkracht van de betreffende kinderen het dan over.

Lezen

Lezen is een bijzonder belangrijke vaardigheid. Op school wordt hier veel aandacht aan besteed. Ik roep u op dit thuis ook te doen. Door “veel kilometers te maken” worden de leerlingen handig in het lezen en daar hebben ze bijzonder veel plezier van bij alle andere vakken en daarna. Leest u veel voor (ook voor oudere kinderen!!) en laat de kinderen veel zelf lezen. De leerlingen die er nog niet handig in zijn zullen protesteren, later zijn ze u dankbaar!

Grote Rekendag

Op 23 maart wordt de Grote Rekendag gehouden. Alle groepen doen die dag activiteiten die rechtstreeks in verband staan met rekenvaardigheden. Het is echter ook de laatste dag voor Pasen. Op 24 maart is de school immers wegens een studiedag gesloten. We eindigen de dag dan ook met een paaslunch. Er is dit jaar dus geen paasontbijt, maar wel een paaslunch.

Studiedag

Op 24 maart is de school gesloten wegens een studiedag. De leerkrachten van de school houden zich die dag bezig met de langere termijn. Wat vraagt (naar verwachting) de maatschappij aan kennis en vaardigheden van onze leerlingen in 2025 en wat betekent dit voor ons onderwijs? Soms is het goed stil te staan bij (verwachte) maatschappelijke ontwikkelingen om daarbij kritisch te kijken wat de kinderen naast de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) nodig hebben. Peer-mediation is een voorbeeld wat uit zo’n vraag is gekomen. Samenwerken en communiceren lijkt in belang toe te nemen. Het oplossen van conflicten die uit die samenwerking voort kunnen komen is een belangrijke vaardigheid voor het verdere leven!

Ouderavond

Op 17 maart is er een avond voor ouders van leerlingen uit de groepen 0 t/m 4 (anderen zijn ook welkom!!) over het stellen van grenzen en uitgestelde aandacht. Toekomstige ouders zijn ook welkom. Wilt u zich via de mail opgeven? We kunnen dan bij de voorbereiding rekening houden met het verwachte aantal bezoekers. U kunt zich opgeven via w.fritz@esvede.nl

Tenslotte …

… wens ik ieder een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de teamleden,

W. A. J. Fritz.