Nieuw bestuurslid?

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

In juni dit jaar zullen Martijn de Jonge (Voorzitter / Algemeen Bestuurslid) na 6 jaar en Taco Hols (Penningmeester) na 3 jaar hun bestuursfunctie neerleggen. Het bestuur zoekt nu twee kandidaten om zitting te nemen in het bestuur voor een termijn van drie jaar. Een uitgelezen kans om op basis van vrijwilligheid een bijdrage te leveren aan o.a. het blijvend actueel houden van ons onderwijssysteem om daarmee het potentieel van ieder kind te realiseren.

Wat houdt een bestuursfunctie bij de ESV in?

Het bestuur van de ESV bestaat uit maximaal zeven leden (ouders) en vormt het  formeel “bevoegd gezag” van de school. De zittingsduur is 3 jaar en kan met een termijn van 3 jaar verlengd worden. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de directeur het beleid in hoofdlijnen. De praktische en inhoudelijke vorm en uitvoering gebeurt door de directeur met zijn twee management teamleden. Bestuursleden worden tijdens de ALV gekozen uit de leden. De ALV wordt één keer per jaar in juni gehouden en daarin worden de leden geïnformeerd over o.a. het gevoerde beleid.

De onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt zijn o.a. visie & missie, kwaliteit & kwantiteit van het onderwijs, personeelsbeleid, financiën (in samenwerking met administratiekantoor Dyade), investeringen, onderhoud van school gebouwen en het buitenterrein, de veiligheid in en rondom de school, contacten met de gemeente en onderwijsinstanties, samenwerking met BSO De Thuisclub,  en samenwerking met Sportservice en vakdocenten. Daarnaast ‘bewaakt’ het bestuur het meerjaren schoolplan en het meerjaren strategisch beleidsplan.

We vergaderen tien tot twaalf keer per jaar, in een ontspannen en open sfeer. Bestuursleden zijn regelmatig aanwezig bij vergaderingen van zowel de Medezeggenschapsraad als de Ledenraad. Eenmaal per jaar wonen bestuursleden een deel van de ouderraad-vergaderingen bij om op de hoogte te blijven en eventuele knelpunten te bespreken.

Dit alles bij elkaar maakt het bestuurswerk gevarieerd en vormt een interessante uitdaging op allerlei gebieden. Het biedt de mogelijkheid om als ouder/verzorger bij te dragen aan goed onderwijs voor uw kind én ervoor te zorgen dat de ESV voor de toekomst een goede en aantrekkelijke school blijft om als (aankomende) ouders voor te kiezen.

Profiel Algemeen bestuurslid

Een Algemeen Bestuurslid is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de school. Van een Algemeen Bestuurslid van de ESV verwachten we dat hij/zij:

 • Richting kan geven door strategisch te denken en in staat is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Beleidsvoorstellen kan beoordelen en toetsen aan de strategische (toezicht)kaders;
 • Kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en deze inbrengt in het bestuur;
 • De grondslag, missie en visie van de school van harte onderschrijft en van daaruit wil besturen;
 • Onafhankelijk van het ouderschap kan acteren;
 • Interesse heeft voor ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs;
 • Van harte betrokken is bij het schoolleven en waar mogelijk zijn/haar netwerk aanspreekt om de belangen van de school te behartigen;
 • Kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • Bij voorkeur over kennis en ervaring beschikt op één of meer van deelterreinen: bestuurlijk/juridisch, huisvesting, HRM, onderwijs, strategie/beleid;
 • HBO+ werk- en denkniveau heeft vanuit opleiding en/of werksituatie.

Gemiddelde tijdsinvestering:

 • Ongeveer 10-12 bestuursvergadering op jaarbasis (avonden)
 • In totaal 1 of 2 vergaderingen bijwonen van de Ledenraad en/of Medezeggenschapsraad en/of Ouderraad (avonden)
 • Gemiddelde tijdsinvestering: 2-3 uur per week, Dit is sterk afhankelijk van de lopende zaken en is soms tijdelijk wat meer, maar kan ook zomaar enkele weken niets betekenen.

Profiel Penningmeester

De Penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de school en vormt samen met de Voorzitter en Secretaris het dagelijkse bestuur van de school. De Penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële toezicht en beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Hoofdtaken:

 • Het beheren en controleren van de geldstromen van de ESV;
 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren)begroting;
 • Verantwoordelijk voor jaarlijkse aanvraag van de bekostiging van de school en additionele (gemeentelijke) subsidies i.s.m. de directeur;
 • Verantwoordelijk voor een correcte financiële administratie, jaarrekening en goedkeuring hiervan door de accountant, waarbij de uitvoering grotendeels bij het administratiekantoor, directeur en de accountant ligt;
 • Contact onderhouden met financiële instanties waarmee de ESV te maken heeft;
 • In samenwerking met bestuursleden het financiële beleid bepalen;
 • Richting geven aan investeringen en daarbij adviseren over financiële haalbaarheid (d.m.v. uitwerken van scenario’s of business cases).

Van een Penningmeester verwachten we dat hij/zij:

 • Affiniteit, en liefst kennis en ervaring heeft met de taken zoals hierboven beschreven. Natuurlijk wordt er zorggedragen voor een goede overdracht van werkzaamheden;
 • Richting kan geven door strategisch te denken en in staat is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Beleidsvoorstellen kan beoordelen en toetsen aan strategische (toezicht)kaders;
 • Kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en deze inbrengt in het bestuur;
 • De grondslag, missie en visie van de school van harte onderschrijft en van daaruit wil besturen;
 • Onafhankelijk van het ouderschap kan acteren;
 • Interesse heeft voor de ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs;
 • Van harte betrokken is bij het schoolleven en waar mogelijk zijn/haar netwerk aanspreekt om de belangen van de school te behartigen;
 • Kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • HBO+ werk- en denkniveau heeft vanuit opleiding en/of werksituatie.

Gemiddelde tijdsinvestering:

 • Ongeveer 10-12 bestuursvergadering op jaarbasis (avonden)
 • In totaal 2 of 3 vergaderingen bijwonen van de Ledenraad en/of Medezeggenschapsraad en/of Ouderraad (avonden)
 • Gemiddelde tijdsinvestering: 3 uur per week. In de periode december-februari waarin de jaarrekening en meerjarenbegroting worden opgesteld is de tijdsinvestering iets hoger en in de rest van het jaar iets lager

Bent u enthousiast en geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Koen Weel (bestuur@esvede.nl). Wij maken graag kennis voor een oriënterend gesprek.