Weekbrief 19 schooljaar 2018-2019

Beste ouders, beste leden,

Het bestuur van de ESV zoekt een nieuwe secretaris en een nieuw algemeen bestuurslid! Deze posities komen beschikbaar bij de ALV in juni. Geïnteresseerden zijn van harte welkom voor allereerst een kennismakingsgesprek en om een paar vergaderingen mee te lopen.

Het bestuur bepaalt het beleid van de school in samenspraak met de directie. Denk hierbij aan financieel beleid, personeelsbeleid, inrichting terrein en gebouw, onderwijskundige zaken, kwaliteit en veiligheid, ICT, investeringen en marketing. Als bestuurslid zet je een deel van je vrije tijd hiervoor in. Dit is een mooie, uitdagende, leerzame, inspirerende en verantwoordelijke taak. Er wordt maandelijks vergaderd. Dit is om-en-om in aan- en afwezigheid van de directeur.

Als secretaris plan je de vergaderingen, stem je de agenda af, en leg je het besprokene vast. Ook onderhoud je contact met de medezeggenschapsraad en de ledenraad. De verdeling van de portefeuilles onder de bestuursleden wordt altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar afgestemd op ieders interesses, capaciteiten en voorkeuren.  Meer informatie is te vinden via: https://edeseschoolvereniging.nl/over-de-esv/bestuur/

Neem gerust contact op met een bestuurslid voor meer informatie!

Koen Weel, bestuur@esvede.nl
06-27847947

Oudergesprekken op 11, 13 en 19 februari.

Vandaag zijn de uitnodigingen voor de gesprekken via mail vanuit ParnasSys naar u toe gestuurd. Ook zal de uitnodiging in het ouderportaal van ParnasSys te zien zijn. Indien u geen inloggegevens meer heeft tot uw account van ParnasSys, kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen via administratie@esvede.nl

Het programma heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Het kan helaas voorkomen dat de uitnodiging toch op een ongeschikt moment is. Indien u echt niet kan komen kunt u een nieuwe afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Mocht u geen mail hebben ontvangen vanuit ParnasSys dan kunt u ook contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Iedere leerkracht heeft een overzicht met de afspraken en tijden.

Informatie groep 3

Inmiddels hebben wij kern 6 afgerond en kennen wij alle letters. Tijd dus voor een feestje! Dinsdagmiddag 5 februari om 13.00 uur vieren wij dan ook het ‘Letterfeest’. Alle ouders/ verzorgers zijn vanaf 14.30 uur welkom voor een hapje en een drankje. Ook krijgen de kinderen dan hun letterdiploma. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

Donderdag 7 februari van 13.45 u -14.45 uur gaat groep 3 naar Sint Barbara om gezelschapsspelletjes te spelen met de bewoners.

Studiedag team

Woensdag 6 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Deze dag zal het team zich bezig houden met de nieuwe rapporten/ het evalueren van de cito-toetsen/ het maken van groepsplannen voor de komende periode en ’s middags zal er een training worden gevolgd i.v.m. de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Kom eens in de groep kijken…..

Donderdagochtend 7 februari van 8.20 tot 8.45 uur bent u weer van harte welkom om in de groep van uw kind te komen kijken. De leerlingen laten graag zien waar zij iedere dag mee werken.

 

Mede namens het team een fijn weekend,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

Agenda

dinsdag 5 februari letterfeest groep 3, 14.30 uur ouders welkom
   
woensdag 6 februari studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
   
donderdag 7 februari inloopmoment in alle groepen 8.20-8.45 uur
groep 3 op bezoek bij Sint Barbara
vrijdag 8 februari uitdelen rapporten alle leerlingen
maandag 11 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
woensdag 13 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
dinsdag 19 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
donderdag 21 februari Show Time, open podium
vrijdag 22 februari t/m zondag 3 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij