Weekbrief 31 schooljaar 2021-2022

Beste leden van de ESV,

Hierbij nodigt het bestuur van de ESV u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 22 juni 2022 om 19.30 uur bij de ESV. Bijgaand treft u de agenda van de vergadering aan.

Aanmelden

Wij horen graag vooraf  hoeveel leden bij de ALV aanwezig zullen zijn. Hebt u belangstelling om de ALV bij te wonen? Geeft u zich dan op voor zaterdag 18 juni 2022 via het e-mailadres bestuur@esvede.nl.

Toelichting op de agenda:

  • Het verslag van de vorige algemene ledenvergaderingen van 23 juni 2021 kunt u vinden op de website van de ESV. De notulen zijn ook te verkrijgen bij de secretaris.
  • Bij het agendapunt “Onderwijskundig jaarverslag 2021-2022” krijgt u informatie over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
  • Een belangrijk agendapunt is de Jaarrekening 2021. De jaarrekening kunt u inzien tijdens de algemene ledenvergadering. Wilt u dit voorafgaand aan de vergadering ontvangen, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de penningmeester Manon Visser (penningmeester@esvede.nl).
  • De Ledenraad zal verslag doen over het door het bestuur gevoerde beleid.
  • Bestuur: Ralph Bakker en Marjolein Slings zijn aftredend en niet herkiesbaar. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Graag! Meld u zich aan bij een van de bestuursleden.
    Het bestuur verwelkomt u graag tijdens de ALV op 22 juni.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Marjolein Slings

Secretaris
bestuur@esvede.nl

Bijlages bovenstaand bericht:

Flyer Bestuur ESV

0622 ALV agenda

 

AGENDA

30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni avondvierdaagse Ede
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
maandag 4 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur