Over Basisschool de Edese Schoolvereniging

De ESV, opgericht in 1923, is een “bijzonder neutrale” basisschool. De term “bijzonder” heeft betrekking op de bestuursvorm. De ESV is een zelfstandige basisschool met een vereniging als bestuursvorm. De ouders gezamenlijk vormen de vereniging en uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. De term “neutraal” geeft aan dat ieder kind welkom is op onze school, ongeacht herkomst en/of levensbeschouwing. Het onderwijsprogramma gaat dus niet uit van één speciale levensbeschouwing, maar besteedt aandacht aan verschillende stromingen en religies.

Organisatie
De organisatie bestaat uit het management team (directeur, onderbouw en bovenbouw coördinator en interne begeleiding), leerkrachten (incl. interne begeleiders (IB) en remedial teachers (RT), vakleerkrachten (Engels, muziek en bewegingsonderwijs), Ledenraad (LR), bestuur en medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast worden de teamleden ondersteund door de klassenouders in de ouderraad (OR).

Gelieerde instanties
Op bestuurlijk niveau is de school aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De VBS verenigt bijzondere scholen op algemene grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van deze scholen. De VBS behartigt als landelijke werkgeversorganisatie de belangen van de aangesloten scholen. Daarnaast kunnen besturen en directies van scholen advies bij de VBS inwinnen over onderwerpen die betrekking hebben op bestuur, beheer en organisaties van onderwijsinstellingen. Net als vele andere scholen wordt de ESV begeleid door Giralis (Schoolbegeleidingsdienst) en Dyade (administratiekantoor en vraagbaak voor het onderwijs). De Inspectie van het Ministerie van OCW houdt toezicht. Zij toetst het onderwijsproces op de ESV en controleert de kwaliteit.