Protocollen en procedures

De Edese Schoolvereniging hanteert diverse protocollen en procedures die aangeven hoe om te gaan met bepaalde situaties die zich kunnen voordoen. Het voordeel van deze protocollen is dat iedereen weet welke stappen worden uitgevoerd en om welke reden. Dat is duidelijk en dat is eerlijk, omdat onze protocollen gelden voor iedereen binnen de ESV (medewerkers, ouders en kinderen). Hieronder vindt u de belangrijkste protocollen. Voor meer informatie kunt u ook de schoolgids raadplegen of contact opnemen met de directeur.

Ziekmelding
Tussen acht uur en half negen kunt u uw kind bij voorkeur telefonisch ziek melden. (0318) 615959

  • Als we om negen uur niets hebben gehoord bellen we de ouders om te vragen waar uw kind is

Verlofaanvraag
U stuurt een mail naar directie@esvede.nl

  • De directeur toetst uw verlofaanvraag aan de ruimte die de wet biedt voor het verlenen van verlof (zie schoolgids)
  • U krijgt per mail officieel verlof of een afwijzing met vermelding van de redenen

Medisch handelen en medicijnverstrekking
Leerkrachten zijn niet bevoegd tot het doen van medische handelingen noch tot het verstrekken van medicijnen. In bepaalde gevallen mogen leerkrachten in beperkte mate medische handelingen verrichten, doch alleen onder verantwoordelijkheid van de ouders en met een bekwaamheidsverklaring. Medicijnen mogen slechts verstrekt worden met toestemming van de ouders. Bij incidentele toediening volstaat telefonische instemming (aspirientje), bij regelmatige toediening is schriftelijke toestemming noodzakelijk.

Parkeren
Het is goed als kinderen naar school kunnen lopen of fietsen. Hierdoor leren zij deelnemen aan het verkeer. Vooral voor de kinderen die op de fiets naar school komen, is het onoverzichtelijk en dus gevaarlijk als er auto’s langs de stoeprand bij de toegangshekken worden gezet. Wij verzoeken u dringend deze stoeprand vrij te houden. Denkt u aan het parkeerverbod!

Om een zo goed mogelijke doorstroming te krijgen is het gewenst om van ZUID naar NOORD te rijden: vanaf de Tolhuislaan naar school.

Laatkomers
Tijdens schooltijd zijn de buitendeuren zoveel mogelijk gesloten. Als kinderen (of ouders) te laat zijn kunt u bij de gele deur aanbellen. De deur wordt dan geopend door een leerling of een medewerker van de school. De eerste tien minuten doen medewerkers van de school open om naar de reden van te laat komen te vragen. Iedereen kan zich een keer verslapen, maar vaker dan één keer betekent dat we u adviseren een nieuwe wekker te kopen. Voor kinderen is het altijd vervelend als enige een volle klas in te moeten lopen en de ogen van 31 medeleerlingen in de rug te voelen. De leerkracht en de medeleerlingen zijn bovendien uit hun concentratie gehaald.

Als er een reden is voor te laat komen (tandartsbezoek of iets dergelijks), wilt u het dan de dag daarvoor melden of ’s morgens voor schooltijd even bellen?