Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 3 leden. De zittingsduur is in principe 3 jaar. Leden worden door de ALV gekozen en benoemd. De ledenraad heeft expertise op het gebied van onderwijs, HRM en financiën. De ledenraad houdt toezicht op de uitvoering van de taken van én de uitoefening van de bevoegdheden van het bestuur. Het toezicht bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. Het goedkeuren van de vastgestelde begroting en het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening en het strategisch beleidsplan;
  2. Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en afwijkingen van die code;
  3. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs en overige middelen;
  4. Het -zo mogelijk op voorstel van het bestuur, tenzij de ledenraad om haar moverende redenen van het voorstel afwijkt- aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het intern toezicht;
  5. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder 1 tot en met 4 , in het jaarverslag alsmede
  6. Het goedkeuren van bestuurbesluiten als bedoel in artikel 17 lid 5 van de statuten.

 

Ledenraad leden 2023-2024

Ledenraad Functie
Shifra Bouter Onderwijskundige zaken
Marcel Marks HRM aangelegenheden
Renate Burgers Financiën