Onze visie = Ruimte

Wanneer je met de trein van Ede – Wageningen naar Barneveld reist kom je na een paar honderd meter langs een bosachtig terrein waar een gebouw met duidelijke kenmerken van een basisschool op staat. De omvang van het terrein is naar onderwijsmaatstaven gigantisch en nodigt uit tot een nader kijkje in de daar gevestigde school, de Edese Schoolvereniging, een basisschool met ruimte. Die ruimte komt niet alleen tot uiting in het schoolterrein, maar die ruimte als visie bepaalt voor een groot deel de benadering van de Edese Schoolvereniging in het doen en laten als school.

Ruimte voor alle kinderen
De Edese Schoolvereniging is een (bijzonder) neutrale school. Ieder kind is welkom ongeacht herkomst of levensbeschouwing.

Ruimte voor betrokkenheid
De Edese Schoolvereniging is een vereniging met een gezonde financiƫle situatie. De verenigingsstructuur is een zeer bewuste keuze. De betrokkenheid van de ouders (leden) maakt mede de school. Kinderen, ouders en het team vormen samen de schoolgemeenschap. Door de verenigingsstructuur ontstaan ook extra mogelijkheden om de school impulsen te geven. Het bestuur van de Edese Schoolvereniging wordt gevormd door ouders. Het bestuur van de Edese Schoolvereniging bestaat uit ouders stelt de kaders waarbinnen directie en team moeten opereren.

Ruimte voor uitdaging
De Edese Schoolvereniging is een veilige en uitdagende school, waar kinderen uit verschillende milieus en gezindten met elkaar leren omgaan, elkaar leren accepteren en respecteren. De kinderen beleven in een positieve sfeer plezier aan het leerproces, omdat kinderen die met plezier leren gemotiveerder zijn en intensiever leren. Met een effectieve manier van lesgeven, aantrekkelijke materialen en gestructureerde lesstappen willen wij de motivatie van de kinderen verhogen. De Edese Schoolvereniging stelt zich tot doel de hoogste resultaten te behalen, die ieder kind kan bereiken.

Ruimte voor elkaar binnen de schoolgemeenschap
De ESV kiest bewust voor het zijn van een kleinschalige school met 9 groepen. Binnen de school kennen de kinderen elkaar, ook als ze niet bij elkaar in de groep zitten. Dat bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen. Het Keurmerk Pestpreventie zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen op school. Kinderen krijgen inspraak via de leerlingenraad.

Ruimte voor het individu
De Edese Schoolvereniging erkent de verschillen tussen kinderen. Met het onderwijs wordt aangesloten bij de individuele mogelijkheden. Naast de aandacht voor kennisontwikkeling wordt er accent gelegd op de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind, zodat het zich evenwichtig kan ontwikkelen en met plezier naar school komt. Alle kinderen krijgen de ruimte om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en benutten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de verschillende hulpmiddelen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het ieder kind.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
De Edese Schoolvereniging staat open voor nieuwe ontwikkelingen, zoals Vervroegd Vreemde Talenonderwijs en peer-mediation. Waar mogelijk worden individuele en maatschappelijke actualiteiten gebruikt als uitgangspunt bij de opbouw van de lessen. Het laten aansluiten van de lessen bij de belevingswereld heeft een positief effect op de motivatie.

Ruimte voor creativiteit
De Edese Schoolvereniging biedt in haar lesprogramma duidelijk ruimte voor creatieve en expressieve ontwikkeling.

Ruimte voor ontwikkeling van het team
Het team van de Edese Schoolvereniging is meer dan de som der delen. Individuele interesses en kwaliteiten van leerkrachten worden benut door ze les te laten geven aan verschillende groepen. Leerlijnen lopen door over de verschillende groepen, waarbij de eigen stijl van de individuele leerkracht naar voren mag komen.

Ruimte voor groen
De Edese Schoolvereniging is letterlijk een school in het groen. Als je die groene ruimte om je school heen hebt moet je er ook gebruik van maken. In onderwijs, spel en ontspanning speelt de groene ruimte buiten de school een grote rol. Het streven is gericht op een maximale benutting van de mogelijkheden die het unieke bosterrein biedt. En natuurlijk is zo’n bos gewoon ontzettend leuk!

Ruimte voor de toekomst
De ESV is een basisschool waar kinderen hun kennis en sociale vaardigheden, waaronder zelfvertrouwen, zelfkennis en weerbaarheid optimaal kunnen ontwikkelen en daarmee goed voorbereid worden op de buitenwereld. Zij wil alle kinderen een te gekke tijd aanbieden, waar ze met weemoed aan terug denken.