Bestuur

Het bestuur van de ESV bestaat uit maximaal zeven leden (ouders) en is het “bevoegd gezag” van de school. De zittingsduur is 3 jaar en kan met een termijn van 3 jaar verlengd worden. Zij bepaalt in samenspraak met het management team en de directie het beleid in brede zin. Het management team voert het beleid uit. Bestuursleden worden tijdens de ALV gekozen uit de leden. De ALV wordt één keer per jaar in juni gehouden en daarin worden de leden geïnformeerd over het gevoerde beleid.

De onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt zijn o.a. kwaliteit van het onderwijs, personeel, financiën (in samenwerking met Dyade), investeringen, onderhoud van school en terrein, de veiligheid in en rondom de school, contacten met de gemeente, samenwerking met BSO De Thuisclub (buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang), samenwerking met SportService. Het bewaken van het meerjaren schoolplan en het meerjaren strategisch beleidsplan zijn belangrijke aandachtspunten. Bestuursleden zijn regelmatig aanwezig bij een gedeelte van de medezeggenschapsraad-vergaderingen. Eenmaal per jaar wonen bestuursleden een deel van de ouderraad-vergaderingen bij om zo op de hoogte te blijven en eventuele knelpunten te bespreken.

Code Goed bestuur
De vereniging voldoet aan de Code Goed Bestuur. Dit houdt o.a. in dat er een grotere verantwoordelijkheid bij het bestuur ligt voor strategische beleidszaken. De inspectie spreekt het bestuur aan op kwaliteit. De Code Goed Bestuur brengt een scheiding aan tussen bestuur en intern toezicht. In dit kader is er in oktober 2011 een statutenwijziging doorgevoerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 15 februari 2012 is een toezichthoudende ledenraad benoemd.

Bestuur 2024 – 2025

Bestuursleden Functie
Rianne Nep Voorzitter
Louisa van Isselmuden Secretaris
Manon Visser Penningmeester
Vera Hoogendoorn Algemeen bestuurslid
Kevin Kempeners Algemeen bestuurslid
Arianne de Leeuw Algemeen bestuurslid

Uitnodiging ALV 2024

Agenda ALV 2024

Accountsverslag 2023

Jaarslag 2023

 

Notulen ALV 2023

Uitnodiging ALV 2023

Agenda ALV 2023

Accountantsverslag 2022

Jaarverslag 2022

 

Notulen ALV 2022

Uitnodiging ALV 2022

Agenda ALV 2022

Accountantsverslag 2021

 

Notulen ALV 2021

Uitnodiging ALV 23 juni 2021 PDF

agenda ALV 23 juni 2021

Accountantsverslag 2020

 

Voor vragen en/of opmerkingen zijn het bestuur en de ledenraad bereikbaar via de volgende mailadressen:

bestuur@esvede.nl

ledenraad@esvede.nl