Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze en nog meer zaken worden vastgelegd in het schoolplan.

De inhoud van het schoolplan ligt vast in de wet. Voor het basisonderwijs is dit in artikel 12 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) geregeld. Elke school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen.

Wat staat er in het schoolplan?

De basis van het schoolplan wordt gevormd door een beschrijving van het beleid dat ten grondslag ligt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit wordt onder andere uitgewerkt in het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Bij het onderwijskundig beleid gaat het bijvoorbeeld over de gehanteerde methoden en ontwikkelingsmaterialen, en de manier waarop de school tegemoet komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij het personeelsbeleid gaat het onder meer om nascholing, begeleiding en verdeling van de taken en werkzaamheden over het personeel. De interne kwaliteitszorg is de systematiek waarmee scholen zelf de kwaliteit van hun opbrengsten en de inrichting van het onderwijsleerproces vaststellen, bewaken, verbeteren en waarborgen. Het gaat dan onder meer over het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het onderwijs door de leerresultaten (bijvoorbeeld door middel van een leerlingvolgsysteem) in kaart te brengen. Een andere manier is door ouders en leerlingen te enquêteren over de sterke en zwakke plekken in het onderwijs. Maar het gaat ook en vooral om een beschrijving van de maatregelen die de school neemt om de kwaliteit te verbeteren.

Hier kunt u ons Schoolplan 2024-2027 downloaden.

Vanuit het schoolplan ontstaat er een jaarplan. Hier staan de onderdelen uit het schoolplan die binnen dat jaar gerealiseerd zullen gaan worden.

Hier kunt u ons Jaarplan 2024 downloaden.