Engels, een waardevol cadeau als je nog jong bent!!!

 

Engels in alle groepen
Vanaf 2006 krijgen alle kinderen op de ESV van groep 1-8 Engels. Wij willen door het aanbieden van Engels onze leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden meegeven waardoor zij in staat zijn effectief te communiceren in onze steeds internationaler wordende wereld.

Voordelen van het starten in groep 1

  • Kinderen leren op zeer jonge leeftijd al nadenken over de eigenschappen en de functies van taal. In groep 1-2 bv. vinden kinderen het erg grappig te zeggen: ‘The orange is orange’ (de sinaasappel is oranje). Dit taalbewustzijn is gunstig voor de ontwikkeling van algemene taalvaardigheden.
  • Jonge kinderen zijn erg goed in het overnemen van een goede uitspraak. Dit is voor de ESV een reden een vakleerkracht in te zetten in de onderbouw.
  • Al tijdens de basisschoolperiode zullen kinderen met meer vertrouwen proberen te communiceren met anderstaligen.
  • Kinderen krijgen door een vroege start meer tijd goed Engels te leren.
  • Plezier: jonge kinderen vinden het leuk spelenderwijs een taal te leren.

 

Groepen 1-4
In de groepen 1-4 wordt Engels 2x in de week aangeboden door onze vakleerkracht Francis Kutschruiter. Zij spreekt alleen Engels met de kinderen. Met het digitale programma Groove.me leren de kinderen d.m.v. verhaaltjes, spelletjes, versjes en vooral liedjes spelenderwijs Engels begrijpen en spreken. In de groepen 1-2 is Bobo de hoofdpersoon. Hij wil graag rockstar zijn en wil daarom Engels leren. In de groepen 3 en 4 is Okki de hoofdpersoon. Hij leert Engels omdat hij DJ wil zijn. In iedere unit zingen de kinderen samen een popliedje.

 

Groepen 5-8
In de groepen 5-8 wordt Engels 2x in de week aangeboden door de eigen klassenleerkracht en door onze vakleerkracht Francis. (zie groep 1-4) Zij hebben allemaal de cursus Classroom English gevolgd. Er wordt gewerkt met het programma Our Discovery Island waarin een professor en een aantal kinderen ieder jaar op ontdekkingsreis gaan naar een nieuwe planeet. Naast luister- en spreekvaardigheden worden lees- en schrijfvaardigheden steeds belangrijker. Er worden Engelse leesboeken en informatieboeken ingezet om de leesvaardigheid te stimuleren.

Vanuit de Engelse thema’s die in Our Discovery Island aan bod komen, zullen de leerkrachten ook Engels toepassen bij andere vakken (CLIL), bv. handvaardigheid, rekenen of de zaakvakken. Ook wordt er in groep 7 en 8 gewerkt met Engelse projecten zoals bv. Olympische Spelen.

 

Huiswerk groep 7-8
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen huiswerk voor Engels. De leerlingen krijgen regelmatig woordjes en zinnetjes mee, die ze thuis moeten leren. Dit is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs waarin het leren van woordjes en zinnetjes een belangrijke plaats inneemt bij het vak Engels. De leerlingen gebruiken hiervoor het programma www.wrts.nl. Ze hebben hiervan een klassenaccount, maar ze kunnen ook hun gratis eigen account aanmaken.

 

Toets groep 8
De leerlingen van groep 8 doen aan het eind van hun basisschool periode een toets bij het toets instituut ICE. Met de uitkomst van deze toets kan het voortgezet onderwijs beter aansluiten op de individuele vaardigheden van de leerlingen.

 

Instroom van nieuwe leerlingen
Kinderen die halverwege hun basisschoolperiode de overstap maken naar de ESV, zijn over het algemeen in staat – met extra instructie van de leerkracht – aan te sluiten op het programma van de klas. Mocht het nodig zijn, dan zal de leerkracht een alternatief programma opstellen.

 

Kwaliteit
Veronica Herkendaal is de coördinator Engels. Samen met vakleerkracht Francis Kutschruiter ondersteunen en begeleiden zij waar nodig de leerkrachten van groep 5-8 met Engels. Francis is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met Engels op de basisschool en naast haar werk op de ESV begeleidt zij met haar bedrijf Step by. Step een groot aantal basisscholen in het midden en oosten van het land.

De ESV is aangesloten bij EarlyBird, een programma voor ‘meer, beter en vroeger’ Engels op de basisschool.

Om zeker te weten dat we kwalitatief goed Engels onderwijs bieden, maakt de ESV gebruik van de EarlyBird Kwaliteitsstandaard. We voldoen inmiddels al een aantal jaren aan de kwaliteitseisen van EarlyBird en we hebben in november 2016 een her visitatie gehad met uitstekende resultaten.

 

Onderzoek
Wij vinden het belangrijk dat het geven van Engels van groep 1-8 wordt onderbouwd door onderzoek. We hebben meegewerkt aan verschillende onderzoeken zoals, lezen en spelling van Engels in groep 5-8 en het FLIPP onderzoek Engels in de onderbouw. Op dit moment werken we mee aan een 5 jaar durend onderzoek naar de effecten van Engels zoals wij dat aanbieden in relatie tot het Engels op pilot scholen die 30 – 50 % Engels aanbieden.