Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad Leden 2023-2024:

MR Leden Functie
Marlies Overbeeke Voorzitter (ouder)
Rick Folsche Algemeen lid (ouder)
Willemijn Oosterbaan-van Veen Algemeen lid (ouder)
Mascha Regtien Secretaris (team)
Jaël Boekhorst  Algemeen lid (team)
Jolien Van Heerikhuize Algemeen lid (team)

 

Oudergeleding

Voorzitter
Ik ben Marlies en de moeder van Jesper (groep 7) en Luca (groep 5). Na twee jaar met veel plezier in de OR gezeten te hebben, heb ik vorig schooljaar de overstap gemaakt naar de MR omdat ik graag constructief kritisch meedenk over de gang zaken op school. Daarnaast lever ik graag een bijdrage aan fijne schooltijd voor mijn kinderen. Dit jaar zal ik dan ook de taken van voorzitter op mij nemen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij FrieslandCampina op het gebied van Strategie & Duurzaamheid.

Algemeen lid
Ik ben Willemijn, getrouwd met Henk en de moeder van Floor (groep 8) en Eva (groep 7). De basisschool legt een belangrijke fundering voor onze kinderen om zich te ontwikkelen tot de volwassenen die ze later worden. Ik vind het belangrijk mee te denken over op welke wijze de ESV, niet alleen voor mijn eigen dochters, maar ook voor uw kinderen een bijdrage aan die fundering levert. Daarom zit ik in de medezeggenschapsraad! Heeft u goede ideeën voor onze school of vragen voor de MR, spreek mij dan vooral aan op het schoolplein.

Algemeen lid
Mijn naam is Rick Folsche. Man van Roos en vader van Flore (groep 5) en Julius (groep 3). Vanaf de start van het huidige schooljaar ben ik lid van de MR van de ESV. Met de ervaring die ik meeneem vanuit de MR op mijn eigen school hoop ik een positief kritisch lid te zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat alle kinderen op de ESV een prettige schooltijd hebben en dat ik daar als ouder een mooie bijdrage aan kan leveren. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent economie en examensecretaris op een vmbo-school in Houten.

Personeelsgeleding

Algemeen lid
Hallo!
Ik ben Jaël en ik geef nu bijna 5 jaar les op de ESV. Dit jaar ben ik, net als vorig schooljaar, meester in groep 4. Dit is mijn 3e jaar in de MR. Ik zit vooral in de MR omdat ik het interessant vind wat er zich aan de managementkant van een school afspeelt.

Algemeen lid
Dag allemaal, ik ben Jolien van Heerikhuize, leerkracht groep 5 en taalcoördinator op de ESV. Op mijn vorige werkplek heb ik kort in de opstart van de MR gezeten en daarna de overstap gemaakt naar de ESV. De MR had dus al enige tijd mijn interesse en ik ben blij dat ik nu aan kan sluiten. Samenwerken en overleggen met collega’s en ouders over ontwikkelingen binnen de school en hier samen kritisch naar kijken, spreekt mij erg aan. Daarnaast hoop ik zo mijn steentje bij te dragen aan een prettige en open communicatie tussen ouders en school.

Secretaris
Ik ben Mascha Regtien, Intern begeleider en HB coördinator op de ESV.
Als medewerker van de ESV vind ik het interessant om met enthousiasme en een kritische blik mee te denken over de ontwikkelingen binnen de ESV. Vragen als: Wat willen we als school? Waarom doen we de dingen die we doen? En hoe geven we hier vorm aan? spelen hierbij een belangrijke rol. Samen denken en uitwisselen van de verschillende en ook gezamenlijke invalshoeken geeft een breed beeld. In de MR denken we mee over nieuw beleid en nieuwe plannen, maar zijn we ook actief in het zelf aandragen van onderwerpen over het verbeteren van het onderwijs op onze school.

Vergaderdata (o.v.) 2023-2024:

13 september 2023 19.45 uur
1 november 2023 19.45 uur
24 januari 2024 19.45 uur
13 maart 2024 19.45 uur
17 april 2024 19.45 uur
5 juni 2024 19.45 uur

Notulen MR:

Deze zijn op te vragen bij de secretaris via mr@esvede.nl