Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraadleden 2019-2020:

MR Leden Functie
Annemarie van Kuik Voorzitter (ouder)
Lisette Schoonman Secretaris (ouder)
Monique Schipper Algemeen lid (ouder)
Cunera Woestenburg Algemeen lid (team)
Robert Sartorius Algemeen lid (team)
Sander Mooren Algemeen lid (team)

 

Vergaderdata 2019-2020:

15 oktober 2019
26 november 2019
29 januari 2020
18 maart 2020
13 mei 2020
17 juni 2020

 

Notulen MR 2019-2020:

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2018-2019 (PDF)

 

Voor vragen en/of opmerkingen is de MR bereikbaar via het emailadres: mr@esvede.nl.