Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraadleden 2020-2021:

MR Leden Functie
Annemarie van Kuik Voorzitter (ouder)
Leendert Taal Algemeen lid (ouder)
Monique Schipper Algemeen lid (ouder)
Sander Mooren Secretaris (team)
Robert Sartorius Algemeen lid (team)
Majorie Beumer Algemeen lid (team)

 

Vergaderdata 2020-2021:

Dinsdag 3 november 2020

Dinsdag 5 januari 2021

Dinsdag 16 februari

Dinsdag 6 april

Dinsdag 1 juni

 

 

Notulen MR 2020-2021:
Deze zijn op te vragen bij de secretaris via mr@esvede.nl

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2018-2019 (PDF)