Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad Leden 2021-2022:

MR Leden Functie
Annemarie van Kuik Voorzitter (ouder)
Leendert Taal Algemeen lid (ouder)
Marlies Franken Algemeen lid (ouder)
Sander Mooren Secretaris (team)
Jaël Boekhorst  Algemeen lid (team)
Majorie Beumer Algemeen lid (team)

 

Vergaderdata 2021-2022:


08 september 2021 19.45 uur
27 oktober 2021 19.45 uur
12 januari 2022 19.45 uur
23 februari 2022 19.45 uur
20 april 2022 19.45 uur
8 juni 2022 19.45 uur

 

 Notulen MR 2021-2022:

Deze zijn op te vragen bij de secretaris via mr@esvede.nl

Jaarverslagen:

2020-2021 Jaarverslag MR.pdf