Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad Leden 2023-2024:

MR Leden Functie
Marlies Franken-Overbeeke Voorzitter (ouder)
Rick Folsche Algemeen lid (ouder)
Willemijn Oosterbaan-van Veen Algemeen lid (ouder)
Mascha Regtien Secretaris (team)
Jaël Boekhorst  Algemeen lid (team)
Jolien Van Heerikhuize Algemeen lid (team)

 

Vergaderdata (o.v.) 2023-2024:


13 september 2023 19.45 uur
1 november 2023 19.45 uur
24 januari 2024 19.45 uur
13 maart 2024 19.45 uur
17 april 2024 19.45 uur
5 juni 2024 19.45 uur

Notulen MR:

Deze zijn op te vragen bij de secretaris via mr@esvede.nl