Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd en bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsduur is 3 jaar en kan èènmaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad Leden 2021-2022:

MR Leden Functie
Marlies Franken-Overbeeke Voorzitter (ouder)
Leendert Taal Penningmeester (ouder)
Willemijn Oosterbaan-van Veen Algemeen lid (ouder)
Mascha Regtien Secretaris (team)
Jaël Boekhorst  Algemeen lid (team)
Majorie Beumer-Kicken Algemeen lid (team)

 

Vergaderdata (o.v.) 2022-2023:


14 september 2022 19.45 uur
2 november 2022 19.45 uur
18 januari 2023 19.45 uur
22 februari 2023 19.45 uur
19 april 2023 19.45 uur
7 juni 2023 19.45 uur

 

 

 Notulen MR 2021-2022:

Deze zijn op te vragen bij de secretaris via mr@esvede.nl

Jaarverslagen:

2020-2021 Jaarverslag MR.pdf